United Methodist Church - Savannah

10 W Main St.
Savannah, OH 44874
(419) 962-4772